Hangzhi Precision

Mi az az áramátalakító?

Általánosságban elmondható, hogy az „áramátalakító”, más néven „áramérzékelő”, egy olyan eszköz, amely az áramkörön átfolyó elektromos áram mérésére szolgál. A mérendő áramot, más néven primer áramot váltakozó áramnak vagy egyenáramnak, a vezérlőpanel vagy műszerek által mérhető jellé alakítja, amelyet másodlagos jelnek is neveznek, és ez a jel lehet áram, feszültség vagy akár digitális jel. Ezek az áramátalakítók kritikus szerepet játszanak a különböző iparágakban és alkalmazásokban, például a teljesítményelektronikában, az áramelosztásban, a megújuló energiaforrásokban, az orvosi berendezésekben, az elektromos kalibrálásban, az elektromos járművekben és az ipari automatizálásban stb. 

Mit csinál egy áramátalakító (CT)?

Az áramátalakító olyan elektromos eszköz, amely felügyeleti vagy vezérlési célból méri vagy alakítja át az elektromos áramot. Az áramátalakító a következőket teszi:

Árammérés: Az áramátalakító fő feladata a vezetőn átfolyó elektromos áram nagyságának megfelelő mérése. Ez az áram lehet váltóáram (AC) vagy egyenáram (DC).

Leválasztás: Az elektromos leválasztást gyakran áramátalakítók biztosítják a bemeneti áram és a kimeneti jel között. Ez a leválasztás kritikus fontosságú a biztonság és az elektromos rendszer különböző alkatrészei közötti interferenciák elkerülése érdekében.

Jelátalakítás: Az áramátalakítók gyakran alakítják át a mért áramot arányos kimeneti jellé, amely általában feszültség vagy áram formájában van. Ez az átalakítás megkönnyíti a kommunikációt más elektronikus eszközökkel, például mikrokontrollerekkel, PLC-kkel (programozható logikai vezérlőkkel) és adatgyűjtő rendszerekkel.

Erősítés: Egyes áramátalakítók felerősíthetik az áramjelet, hogy erősebb és könnyebben mérhető kimenetet generáljanak. Bizonyos alkalmazásokban ez az erősítés segíthet az árammérés pontosságának növelésében. A RIT szivárgási áramérzékelő mini amperrel képes átalakítani az áramot 1 vagy 2 V-os feszültséggé, amely a PLC-vel vagy mikrokontrollerekkel mérhető. 

Az áramátalakítóknak többféle kimenete lehet, például feszültségkimenet (például 0-10 V-os kimeneti áramátalakító), áramkimenet, frekvenciakimenet vagy digitális kommunikációs protokollok (például 4-20 mA-es áramátalakító vagy Modbus). A használt kimenet típusát az egyedi alkalmazási igények határozzák meg.

Pontosság és érzékenység: Az áramátalakítókat úgy tervezték, hogy egy adott tartományon belül pontos méréseket végezzenek. A tervezett áramtartománynak való megfelelés érdekében gyakran tartalmaznak állítható érzékenységi vagy erősítési beállításokat.

A Hangzhi áramátalakítók védőmechanizmusokat tartalmaznak a túláramkörülmények és más elektromos problémák ellen.

Mi az egyenáram-átalakító vagy DCCT?

Az egyenáram-átalakító, más néven egyenáram-érzékelő, egyenáram-átalakító vagy DCCT, egy elektromos berendezés, amelyet kifejezetten az egyenáramú (DC) elektromos jelek mérésére és azokkal arányos kimenetekké alakítására terveztek. Ezek a kimenetek általában feszültség, áram vagy digitális adatok formájában jelennek meg. 

Az egyenáramú (DC) áramátalakító fő célja a mért egyenáram pontos és izolált ábrázolása. Ennek az eredménynek az elérését elősegíti a különböző érzékelőeszközök, mint a fluxgate vagy Hall érzékelő, a jelkondicionáló áramkörök és a kimeneti interfészek integrálása. Az érzékelő elem elsődleges feladata az egyenáram (DC) érzékelése és annak számszerűsíthető jellé alakítása. Ezt a jelet ezt követően feldolgozza és beállítja a jelkondicionáló áramkör. A kapott kimenet hűen tükrözi a bemeneti áramot, de úgy van formázva, hogy kompatibilis legyen más eszközökkel vagy rendszerekkel a zökkenőmentes integráció érdekében.

Mi az a váltakozó áramú jelátalakító?

A váltakozóáram-átalakító, más néven váltóáram-érzékelő vagy váltóáram-átalakító, olyan eszköz, amely olyan kimenetet állít elő, amely pontosan reprezentálja a vezetőn áthaladó váltakozó áram nagyságát és tulajdonságait, például a frekvenciát és a fázisszöget. Az eredményül kapott kimenet általában feszültségjelként, áramjelként vagy digitális jelként jelenik meg, a jelátalakító adott konfigurációjától és igényeitől függően.

Számos stratégiát alkalmaz ennek az átalakításnak, fluxusgate, elektromágneses és optikai módszertannak a megvalósítására. Az érzékelő mechanizmus felelős a váltakozó áram (AC) által keltett mágneses vagy elektromágneses mező észleléséért. Ezt követően ezt az észlelt információt a belső elektronika segítségével arányos kimeneti jellé alakítják át. A váltakozó áramú jelátalakítók döntő szerepet játszanak a váltakozó áramok pontos mérését és átalakítását igénylő alkalmazások széles körében. 

A váltakozóáram-átalakítók kiemelkedő jelentőséggel bírnak különböző területeken, beleértve az áramelosztást, az energiagazdálkodást, a motorvezérlést és az ipari automatizálást, a különböző elektromos rendszerek hatékonyságának, biztonságának és optimális működésének biztosításában az AC áramok precíz felügyeletének elősegítésével.

 

Hogyan működik az áramváltó? és Az áramátalakító elve

A modern átalakítók úgy működnek, hogy a vezetőn áthaladó primer elektromos áramot számszerűsíthető másodlagos kimenetté alakítják. Az áramátalakító működési elve az alkalmazott jelátalakító típusától függően eltérő lehet. Az alábbiakban bemutatjuk számos elterjedt áramátalakító típus alapvető működési elvét:

Fluxgate áramátalakítók

A fluxgate jelátalakítók hiszterézis jellemzőket mutató anyagból álló magot alkalmaznak. A mag mágneses állapota a bemeneti áram hatására megváltozik. A mágneses ingadozást felismeri és számszerűsíti, ami a bemeneti árammal egyenesen arányos kimenetet eredményez.

Tudjon meg többet a részletes működési elvről fluxusgate áramérzékelők, és a Hangzhi fluxgate áramérzékelő és tesztelő katalógus

AIT600-SG NAGY PRECÍZIÓS ÁRAMTÁVADÓ

Hall-effektus áramátalakítók

Ezek a jelátalakítók a Hall-effektus jelenséget alkalmazzák, amely az áram áramlási irányára merőleges mágneses tér hatására a vezetőben feszültségkülönbség keletkezésére utal. A Hall érzékelő a vezető közelében elhelyezve képes érzékelni a feszültségeltérést, amely egyenesen arányos az áramerősséggel. A jelátalakító a feszültségjel erősítésére és kondicionálására szolgál, így olyan kimenetet generál, amely pontosan reprezentálja a bemeneti áramot.

Tudj meg többet Hall-effektus áramátalakítók és a különbségek között fluxgate áramátalakítók és Hall-effektus áramátalakítók

Bár a Hall-effektus áramátalakítók a legnépszerűbbek az iparban az áramérzékelésre, egy olcsó fluxgate áramérzékelő típus a nagyobb pontosság és linearitás érdekében, de hasonló költséggel helyettesíti a Hall-effektus áramérzékelők egy részét. Tudj meg többet Hangzhi HIT hall effektus helyettesíti az áramátalakítókat

Rogowski tekercs átalakítók

A Rogowski tekercs-átalakítók egy tekercselt, rugalmas vezetékből állnak, amely a célvezető köré hurkolt. Amikor egy elektromos áram áthalad egy vezetőn, az elektromotoros erőt hoz létre a tekercsen keresztül, amely egyenesen arányos az áram változásának sebességével. Az indukált feszültséget az idő függvényében integráljuk, hogy megállapítsuk az áram pontos értékét.

Áramtranszformátorok (CT)

Az áramváltók (CT-k) egy primer tekercsből állnak, amely sorba van kötve az áramot szállító vezetővel, valamint egy szekunder tekercsből. A magban lévő mágneses mezőt elsősorban a primer tekercs hozza létre, ami a szekunder tekercsben áram indukciójához vezet. A szekunder áram és a primer áram közötti kapcsolat arányossági alapú, így az előbbi nagysága gyakran olyan szintre csökken, amely kényelmesen mérhető.

Tudj meg többet áramváltó vs áramváltó

Áramátalakítók és eszközök kiválasztása

A megfelelő áramátalakító kiválasztásának folyamata szükségessé teszi a különböző döntő változók alapos értékelését, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a jelátalakító megfelelően teljesíti-e az adott alkalmazás egyedi igényeit. Az alábbiakban bemutatunk egy átfogó szekvenciális keretet, amelynek célja a döntéshozatali folyamat megkönnyítése, lehetővé téve az egyének számára az optimális választás meghozatalát.

Az áram típusa

Határozza meg, hogy AC vagy DC áramot kell-e mérnie. Ez leszűkíti a lehetőségeket a váltakozó áramú vagy egyenáram-átalakítókra. 

Napjainkban a fluxgate áramátalakító vagy Hall-effektus áramátalakítók egyen- és váltakozó áramot is képesek mérni. Az áramváltó azonban csak váltakozó áramot képes mérni, egyenáramot nem. 

Jelenlegi tartomány

Határozza meg a mérni kívánt minimális és maximális áramszintet. Általában körülbelül 10% és 20% közötti műszaki puffert kell hagynunk a mérés tényleges primer áramából és az áramátalakító vagy árammérő névleges tartományából. Normális esetben az áramátalakítók egyenáram-tartománnyal vannak ellátva, így ha a mérés AC, a névleges tartományt 0,707-tel kell kiszámítani. Például egy DC1000A maximális tartományú áramátalakító csak 707A váltakozó áramot képes mérni.

Napjainkban az áramátalakítók akár 10 000 A-t is képesek mérni, maradékáram-átalakítóval pedig akár 10 mA-t is.  

Pontossági követelmények

Határozza meg a mérésekhez szükséges pontossági szintet. A különböző jelátalakítók különböző fokú pontosságot kínálnak. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott jelátalakító pontossági specifikációi megfelelnek az Ön igényeinek.

Ez egy másik fontos paraméter, amelyet figyelembe kell vennie, mivel az aktuális mérési pontosság kritikus a vezérlőnek visszaküldendő jel szempontjából, különösen a nagy pontosságú berendezéseknél, mint például az MRI és a nagy pontosságú tápegység vagy vizsgálóberendezés.

A többpontos zárt hurkú zéró fluxuskapu technológiának köszönhetően azonban a nagy pontosságú árammérő készüléket elfogadható szintre tudjuk süllyeszteni.

AIT Nagy pontosságú áramérzékelő képes mérni az áramerősséget DC12000A-ig 10 ppm pontossággal;

Ipari áramátalakító képes mérni az áramerősséget DC6000A-ig 0,02% pontossággal;

A HIT zéró fluxus gate hall hatás áramátalakító csere rendkívül alacsony költséget érhet el 0,05% pontossággal. Ez egy nagyszerű helyettesítő hasonló költséggel a hagyományos Hall-effektus áramátalakítókhoz, amelyek általában 0,5% és 2% közötti pontossággal rendelkeznek.  

Kimeneti jel

A kimenet típusát is figyelembe kell venni az áramátalakítók kiválasztásakor, mivel általában nehezebb a downstream berendezéseket, főleg az analóg bemeneti kártyákat vagy a vezérlőt cserélni. Így könnyebbé válik a megfelelő jelkimeneti típus kiválasztása a vezérlőhöz vagy az AI-kártyákhoz.

A legtöbb alkalmazási követelmény teljesítése érdekében a legtöbb áramátalakító OEM a következő kimeneti jeltípusokat kínálja:

Analóg jel;

Jelenlegi jel:

Szabványos 4-20mA jel, PLC AI modulokhoz;

Nem szabványos áramjel, teljesítményelemzőkhöz vagy multiméterekhez stb.

Feszültségjel:

±10V vagy 0-10V kimeneti áramátalakító, például AIT1000-10V; 

Digitális jel:

Egyes digitális áramérzékelők RS232/485-ön keresztül is ki tudják adni a mért értéket, így a mért áram még könnyebben visszaküldhető a vezérlőre vagy a szerverre.

Valós idejű megjelenítés:

A legtöbb jelenlegi tesztelő, különösen a hordozható egyenáram tesztelők, ne adjon nagy pontosságú mérést. A zero flux gate technológiának köszönhetően van egy nagy pontosságú árammérő, és az elektromos szabványos teszter akár DC1500A-t is képes mérni 0,02% pontossággal, valós idejű kijelzéssel. Ezeket a tesztereket széles körben használják az elektromos kalibrációs laboratóriumokban és az ipari alkalmazásokban, különösen sok elektromos jármű akkumulátorgyártó nagy pontosságú árammérőt használ az akkumulátor kisülési vizsgálóberendezésének kalibrálásához.

Izolálási követelmények

Mérje fel a galvanikus leválasztás szükségességét az elsődleges és a szekunder oldal között az Ön konkrét alkalmazásában. A biztonság biztosítása és a földhurkok előfordulásának mérséklése ebben az összefüggésben kiemelt jelentőséggel bír.

Frekvencia tartomány vagy sávszélesség

Ha váltakozó árammal (AC) vagy impulzusárammal dolgozik, fontos figyelembe venni az adott alkalmazásra vonatkozó frekvenciatartományt. Egyes jelátalakítók korlátozott sávszélességgel rendelkezhetnek, ezért célszerű olyan átalakítót választani, amely képes hatékonyan fogadni a kívánt frekvenciatartományt.

Környezeti feltételek

A környezeti feltételek különböző szempontokat foglalnak magukban, beleértve, de nem kizárólagosan a hőmérsékletet, a páratartalmat, valamint a por vagy korrozív anyagok jelenlétét. Válasszon olyan jelátalakítót, amely képes elviselni az adott alkalmazáshoz kapcsolódó környezeti feltételeket.

Telepítési mód és fizikai méret

Telepítési mód: A telepítési folyamat első lépése az alkalmazáshoz megfelelő kialakítás meghatározása, mint pl. osztott magú vagy zárt hurkú kivitel, vagy panelre szerelhető, NYÁK-ra szerelhető stb. Ezen kívül mérlegelni kell, hogy szükség van-e a vezeték köré szorító jelátalakítóra. Válasszon egy olyan módszertant, amely pragmatikus a végrehajtási eljáráshoz.

A méretek szintén kritikusak, és az ügyfél általában kaphat STP fájlt, hogy integrálja az aktuális jelátalakító modellt a teljes berendezéstervezési modelljébe, hogy megtudja, van-e elég hely, vagy a nyílás elég nagy-e ahhoz, hogy a vezető áthaladjon. 

Költségvetési szempontok

Kérjük, ellenőrizze a jelátalakító beszerzésére elkülönített költségvetést. Az érték szempontjából legoptimálisabb megoldás meghatározásához elengedhetetlen, hogy gondosan felmérje és mérlegelje igényeit a kapcsolódó költségekkel. A jelenlegi jelátalakító-piacon vannak magas vagy alacsony árú érzékelők, és mindig okosan költjük el a pénzünket.  

A gyártó hírneve és támogatása

A jelátalakítók kiválasztása a gyártó hírneve alapján: Célszerű olyan jelátalakítókat választani, amelyeket jól megalapozott vállalatok gyártanak, amelyek bizonyítottan megbízható és kiváló minőségű termékeket szállítanak. Végezzen alapos keresést a felhasználói vélemények és iparági ajánlások alapján. 

Abban az esetben, ha bizonytalanság merül fel egy adott alkalmazáshoz az optimális jelátalakítóval kapcsolatban, tanácsos tanácsot kérni műszaki szakértőktől vagy a gyártók támogatási csapatától.

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel

    1. AIT nagy pontosságú áramátalakítókNagy pontosságú feszültségátalakítókHIT ÁramátalakítókRIT szivárgóáram-átalakítókCIT osztott magos áramátalakítóBMS autóipari áramérzékelőPIU 0.01% minőségű precíziós egyenáramú teszterCAFR PCB áramérzékelőkHIU árammérőkPSM tesztelőkMások
    2. ÁrAdatlapHasználati utasításMegoldásokHibaelhárítási segítségMások
    3. IgenNem

    * Kötelező

    hu_HUMagyar